รายชื่อ NHK

wdt_ID ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล โรงงาน เบอร์โทรศัพท์
1 1 3745 นายเนรมิต​ร​ ศรีแพงมน BANGPOO 0846418458
2 2 2745 นางสุภาวดี อาจศัตรู BANGPOO 0984953596
3 3 4337 นายวัชรพล ลาภา BANGPOO 0830895501
4 4 375 นายสุรินทร์ ไชยสุนทร BANGPOO 0817543482
5 5 5611 นายเผ่าพันธ์ ดาบลาอำ BANGPOO 0811469166
6 6 2687 นายอุทิศ หงษ์ทอง BANGPOO 0812825574
7 7 3313 สิบตรีสมพร เสนางาม BANGPOO 0879865789
8 8 3022 นางสาวกุศล อนุชิตไพลิน BANGPOO 0877175409
9 9 3021 นางสาวพภัสสรณ์ รักษ์สุรวงศา BANGPOO 0865560126​
10 10 3866 นางสาวอริสา ประดุจพรม BANGPOO 0875578382
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล โรงงาน เบอร์โทรศัพท์